نام کالا قیمت تعداد حذف

طراحی پست های فشار قوی 

پروژه مربوط به طراحی پست های فشار قوی که انصافا از نظر جامع بودن مثلش رو ندیدم!این پروژه که حدود 290 صفحه می باشد کلیه مطالب وپیش زمینه های مورد نیاز طراحی پست های فشار قوی را بررسی می کند!

محتوی این پروژه 290 صفحه ای بصورت زیر است.

 • انواع تقسیم بندی پست های فشار قوی
 • ملاحظات عمومی در طراحی پست های فشار قوی
 • اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی
 • -معرفی استانداردهای مهم در طراحی پست ها
 • سطح ولتاژهای استاندارد در پست های فشار قوی
 • معیارهای اساسی در طراحی پست ها
 • مراحل طراحی پست های فشار قوی
 • وضعیت پست ها وخطوط انتقال در شبکه سراسری ایران
 • کلیدهای فشار قوی وتجهیزات کلیدزنی
 • انواع بریکرها براساس  خاموش کردن جرقه
 • مکانیزم عملکرد بریکرهای قدرت
 • کلیدهای قطع بدون بار یا دیسکانکت ها
 • ویژگی مشترک در انواع دیسکانکت ها 
 • ......         عضویت ودریافت رمز  قيمت 120000ریال

طراحی پست های فشار قوی -پروژه کامل 290 صفحه
طراحی پست های فشار قوی -پروژه کامل 290 صفحه


pas:plc4all.ir

طراحی پست های فشار قوی 

پروژه مربوط به طراحی پست های فشار قوی که انصافا از نظر جامع بودن مثلش رو ندیدم!این پروژه که حدود 290 صفحه می باشد کلیه مطالب وپیش زمینه های مورد نیاز طراحی پست های فشار قوی را بررسی می کند!

محتوی این پروژه 290 صفحه ای بصورت زیر است.

 • انواع تقسیم بندی پست های فشار قوی
 • ملاحظات عمومی در طراحی پست های فشار قوی
 • اجزای تشکیل دهنده پست های فشار قوی
 • -معرفی استانداردهای مهم در طراحی پست ها
 • سطح ولتاژهای استاندارد در پست های فشار قوی
 • معیارهای اساسی در طراحی پست ها
 • مراحل طراحی پست های فشار قوی
 • وضعیت پست ها وخطوط انتقال در شبکه سراسری ایران
 • کلیدهای فشار قوی وتجهیزات کلیدزنی
 • انواع بریکرها براساس  خاموش کردن جرقه
 • مکانیزم عملکرد بریکرهای قدرت
 • کلیدهای قطع بدون بار یا دیسکانکت ها
 • ویژگی مشترک در انواع دیسکانکت ها
 • دیسکانکت قابل قطع زیر بار
 • طراحی مشخصات الکتریکی  بریکرهای پست
 • طراحی مشخصات الکتریکی در دیسکانکت های پست
 • بیان روش طراحی
 • مشخصات استاندارد وپیشنهادی دیسکانکت ها
 • طراحی وسایزینگ باس بار(شین ها) 
 • طراحی آرایش فیزیکی تجهیزات پست
 • اصول اینترلاک ها درپست فشار قوی
 • طراحی مشخصات ترانسفورماتورهای اندازگیری
 • طراحی تله موج
 • برق گیرها ومحاسبات آن
 • طراحی شبکه زمین پست فشارقوی
 • طراحی ،محاسبه واجرای یک پست فشارقوی نمونه

عضویت ودریافت رمز