نام کالا قیمت تعداد حذف
تعداد صفحه :54        فرمت : Word (ورد 2003 ،قابل ویرایش )
شما می توانید این پروژه را بصورت اینترنتی خریداری کرده وفایل
پروژه را بصورت Word دانلود نمایید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل برای شما فعال می شود!


قیمت:3000 تومان
جهت توضیحات بیشتر وفهرست پروژه روی تصویر کلیک کنید.

قيمت 30000ریال

پروژه اصلاح ضریب قدرت
پروژه اصلاح ضریب قدرت
فهرست مطالب

فصل اول: اصلاح ضریب قدرت
1-1  مقدمه
2-1  ضرورت اصلاح ضریب توان
3-1  اهداف در جبران بار
4-1  اصلاح ضریب قدرت
فصل دوم: جبران کننده ها Compensation
1-2  استفاده از جبران کننده ها
1-1-2  مصرف کننده های ساده توان دواته
2-1-2  مصرف کننده های مرکب توان دواته
فصل سوم: تاثیر ضریب توان در تولید و انتقال انرژی
1-3   تاثیر ضریب توان در میزان جریان کشیده شده از منبع انرژی
2-3   تاثیر ضریب توان در قیمت ثابت تجهیزات
3-3  تاثیر ضریب توان در تجهیزات مورد استفاده
4-3  تاثیر ضریب توان در ولتاژ
5-3  اصلاح ضریب توان
1-5-3  محدود کردن توان دواته
فصل چهارم: جبران توان دواته توسط هم فاز کننده های دوار
1-4  همفاز کننده های سنکرون
2-4 راه اندازی همفاز کننده سنکرون
فصل پنجم: جبران کننده های ساکن ( کمپنزاتور خازنی )
1-5  اتصال خازن ها در شبکه سه فاز
1-1-5   اتصال ستاره
2-1-5 اتصال مثلث
2-5  محاسبه توان خازن
3-5  موارد استعمال خازن ها
4-5  مزایای استفاده از بانک های خازنی و یا خازن ها
5-5  ابعاد خازن ها و نحوه قرارگیری و نصب آن در مدار
6-5  طراحی خازن های شنت ثابت وسوئیچ شونده
7-5  نحوه انتخاب خازن های ثابت
8-5  نحوه انتخاب خازن های سوئیچ شونده
فصل ششم : انواع کمپنزاسیون ها
1-6   کمپنزاسیون انفرادی
2-6  کمپنزاسیون گروهی
3-6  کمپنزاسیون مرکزی
4-6  کمپنزاسیون در کارخانجات
5-6  طرز محاسبه ضریب توان تاسیسات( تعیین  ضریب توان (COS φ))
6-6  کمپنزاسیون شبکه انتقال انرژی
1-6-6  استفاده از خازن سری
7-6  تقسیم بندی خازن ها

فصل هفتم:  نمونه ای از یک جبران سازی واقعی
نتیجه گیری

منابع و مراجع

تعداد صفحه :54        فرمت : Word (ورد 2003 ،قابل ویرایش )
شما می توانید این پروژه را بصورت اینترنتی خریداری کرده وفایل
پروژه را بصورت Word دانلود نمایید.
قیمت:3000 تومان

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل برای شما فعال می شود!