نام کالا قیمت تعداد حذف
شامل 6 عدد سی دی-این سی دی ها در باره پروژه های LOGO! ،پروژه های S5 ،پروژه های S7 200 ،پروژه های S7 300 &پروژه های Zen ،پروژه های Easy وسی دی های آموزش PLC S5 و سی دی آموزش PLC S7  می باشد

قيمت 240000ریال

 150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC  150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC
 150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC
(شش سی دی ) بیش از 150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC به همراه برنامه آنها
شامل 6 عدد سی دی-این سی دی ها در باره پروژه های LOGO! ،پروژه های S5 ،پروژه های S7 200 ،پروژه های S7 300 &پروژه های Zen ،پروژه های Easy وسی دی های آموزش PLC S5 و سی دی آموزش PLC S7  می باشد