نام کالا قیمت تعداد حذف
فیلم آشنایی کار با خط گرم
قيمت 50000ریال

فیلم آشنایی کار با خط گرم فیلم آشنایی کار با خط گرم
فیلم آشنایی کار با خط گرم
در این فیلم آموزشی
 ضمن آشنایی با تجهیزات
 مورد نیاز در زمینه کار با خط گرم برق با عملیات تعمیر ،تعویض وشستشوی خطوط
زنده وگرم شبکه های برق آشنا می شوید