نام کالا قیمت تعداد حذف
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
قيمت 100000ریال

پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
05 پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC

توضیحات

این پروژه حدودا 40-50 صفحه ای که شبیه سازی  طراحی خطوط توزیع  با تمام جزئیات ومراحل کار می باشد ،از معرفی مشخصات ورودی ها وخروجی ها تا طراحی حالت کنترل دستی وکنترل اتوماتیک  وبررسی حالتهای مختلف خطای سیستم ومدیریت آنها وبررسی  شرایط توقف وراه اندازی آن به همراه برنامه PLC کلیه مراحل پروژه می باشد.