نام کالا قیمت تعداد حذف
پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با
PLC

قيمت 70000ریال

 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC  پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC
 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC

این پروژه حدودا 40-50 صفحه ای که شبیه سازی یک خط بسته بندی کالا با تمام جزئیات ومراحل کار می باشد ،از معرفی مشخصات ورودی ها وخروجی ها تا طراحی حالت کنترل دستی وکنترل اتوماتیک بسته بندی محصول وبررسی حالتهای مختلف خطای سیستم ومدیریت آنها وبررسی  شرایط توقف وراه اندازی آن به همراه برنامه PLC کلیه مراحل پروژه می باشد.