نام کالا قیمت تعداد حذف
پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC

قيمت 100000ریال

 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC  پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC
 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC

"پروژه های PLC " پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره با PLC

این پروژه که شبیه سازی کامل خط تولید پرکننده بطری های آب معدنی ،نوشابه ،شیر ویا نظیر اینها را در بر دارد ،از مراحل مقدماتی وتعریف مشخصات کلیه ورودی ها وخروجی ها شروع وهمراه توضیحات کامل فارسی تا مراحل کنترل اتوماتیک وکنترل دستی پروژه همراه برنامه STL هر قسمت ادامه پیدا میکنه