نام کالا قیمت تعداد حذف
پروژه کامل آسانسور با
PLC
 
قيمت 100000ریال

 پروژه کامل آسانسور با PLC  پروژه کامل آسانسور با PLC
 پروژه کامل آسانسور با PLC
این پروژه که شبیه سازی کامل اجرای آسانسور از ابتدایی ترین مرحله باتعریف مشخصات  ورودی ها وخروجی ها تا مراحل کنترل اتوماتیک وتعیین تعدادطبقات ،...ومدیریت خطا به همراه برنامه STL کلیه مراحل میباشد چیزی در حدود جهل صفحه با توضیحات کامل می باشد