نام کالا قیمت تعداد حذف
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows
 آ همراه  سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
قيمت 110000ریال

 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها  نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها

Step 7 simatic Manager Professional For Windows
 

سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها

 

 

12000
2CD
1DVD