نام کالا قیمت تعداد حذف
3CD -شامل:نرم افزار-آموزش-مثالها
 

قيمت 110000ریال

 نرم افزار PLC Step 7 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها  نرم افزار PLC Step 7 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
 نرم افزار PLC Step 7 ForWindows  آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها

نرم افزار
PLC Step 5 ForWindows
 آموزش کامل همراه مثال
سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها

 

11000
3CD