نام کالا قیمت تعداد حذف
2dvd- مجموعه نرم افزارهای برق والکترونیک
قيمت 85,000ریال

 مجموعه نرم افزارهای برق والکترونیک مجموعه نرم افزارهای برق والکترونیک
 مجموعه نرم افزارهای برق والکترونیک
3CD-نرم افزار-آموزش-پروژه ها
قيمت 110,000ریال

نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0 نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0
نرم افزار وآموزش LOGO! Soft ComfortV7.0
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows
 آ همراه  سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
قيمت 110,000ریال

 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها نرم افزار PLC Step 5 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
 نرم افزار PLC Step 5 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
3CD -شامل:نرم افزار-آموزش-مثالها
 

قيمت 110,000ریال

 نرم افزار PLC Step 7 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها نرم افزار PLC Step 7 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
 نرم افزار PLC Step 7 ForWindows آموزش کامل همراه مثال سی دی نرم افزار-سی دی آموزش-سی دی پروژه ها
همراه آموزش-1DVD
  
نرم افزار Wincc- V7.0
قيمت 70,000ریال

 آموزش WinCC همراهنرم افزار Wincc- V7.0 آموزش WinCC همراهنرم افزار Wincc- V7.0
 آموزش WinCC همراهنرم افزار Wincc- V7.0
 DVD حاوی نرم افزارهای LOGO!,ZEN,EASY
قيمت 50,000ریال

 DVD حاوی نرم افزارهای LOGO!,ZEN,EASY DVD حاوی نرم افزارهای LOGO!,ZEN,EASY
 DVD حاوی نرم افزارهای LOGO!,ZEN,EASY
نرم افزارکامل
 Step 7 Simatic Manager Professional for Windows
 ورژن 2010         -نصب روی ویندوز سون
قيمت 70,000ریال

نرم افزارکامل Step 7 Simatic Manager Professional for Windows ورژن 2010-نصب روی ویندوز سون نرم افزارکامل Step 7 Simatic Manager Professional for Windows ورژن 2010-نصب روی ویندوز سون
نرم افزارکامل Step 7 Simatic Manager Professional for Windows ورژن 2010-نصب روی ویندوز سون