نام کالا قیمت تعداد حذف
Step7 step by stepفیلم
قيمت 50,000ریال

Step7 step by stepفیلم Step7 step by stepفیلم
Step7 step by stepفیلم
 فیلم آموزشی Simatic Step7 presentation
قيمت 50,000ریال

 فیلم آموزشی Simatic Step7 presentation  فیلم آموزشی Simatic Step7 presentation
 فیلم آموزشی Simatic Step7 presentation
آموزش تضمینی
الکترونیک

قيمت 70,000ریال

آموزش تضمینی الکترونیک آموزش تضمینی الکترونیک
آموزش تضمینی الکترونیک
 پروژه های OMRON، EASY
قيمت 100,000ریال

 پروژه های OMRON، EASY  پروژه های OMRON، EASY
 پروژه های OMRON، EASY
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
قيمت 100,000ریال

پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با
PLC

قيمت 70,000ریال

 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC  پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC
 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC
پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC

قيمت 100,000ریال

 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC  پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC
 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC
پروژه کامل آسانسور با
PLC
 
قيمت 100,000ریال

 پروژه کامل آسانسور با PLC  پروژه کامل آسانسور با PLC
 پروژه کامل آسانسور با PLC