نام کالا قیمت تعداد حذف
شامل 6 عدد سی دی-این سی دی ها در باره پروژه های LOGO! ،پروژه های S5 ،پروژه های S7 200 ،پروژه های S7 300 &پروژه های Zen ،پروژه های Easy وسی دی های آموزش PLC S5 و سی دی آموزش PLC S7  می باشد

قيمت 240000ریال

 150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC  150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC
 150 پروژه،مثال کاربردی وطرح اجراشده PLC
مجموعه پروژه های AVR,PIC
قيمت 50000ریال

مجموعه پروژه های AVR,PIC مجموعه پروژه های AVR,PIC
مجموعه پروژه های AVR,PIC
 پروژه های OMRON، EASY
قيمت 100000ریال

 پروژه های OMRON، EASY  پروژه های OMRON، EASY
 پروژه های OMRON، EASY
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
قيمت 100000ریال

پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
پروژه کامل طراحی خطوط توزیع باPLC
پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با
PLC

قيمت 70000ریال

 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC  پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC
 پروژه کامل خط بسته بندی محصول وکالا با PLC
پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC

قيمت 100000ریال

 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC  پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC
 پروژه کامل خط تولید پرکن بطری های نوشابه، شیر،آب وغیره باPLC
پروژه کامل آسانسور با
PLC
 
قيمت 100000ریال

 پروژه کامل آسانسور با PLC  پروژه کامل آسانسور با PLC
 پروژه کامل آسانسور با PLC